هاست حرفه ای (دقیقه ای)

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل

DA3

۲.۲ تومان /دقیقه ای
 • فضای هاست : ۶GB
 • ترافیک : ۶۰GB
 • نوع هارد : NVME
 • کنترل پنل : دایرکت ادمین / سی پنل
 • RAM : 2GB
 • CPU : 2CORE 3/4HZ
 • دامنه : ۳
 • ساب دامین : ۴
 • دیتابیس : ۴
 • وب سرور : litespeed
 • کشور میزبان : ایران / آلمان / فرانسه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • گواهی نامه SSL

DA2

۱.۲ تومان /دقیقه ای
 • فضای هاست : ۳GB
 • ترافیک : ۳۰GB
 • نوع هارد : NVME
 • کنترل پنل : دایرکت ادمین / سی پنل
 • RAM : 2GB
 • CPU : 2CORE 3/4HZ
 • دامنه : ۲
 • ساب دامین : ۳
 • دیتابیس : ۳
 • وب سرور : litespeed
 • کشور میزبان : ایران / آلمان / فرانسه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • گواهی نامه SSL

DA1

۰.۷ تومان /دقیقه ای
 • فضای هاست : ۱GB
 • ترافیک : ۱۰GB
 • نوع هارد : NVME
 • کنترل پنل : دایرکت ادمین / سی پنل
 • RAM : 2GB
 • CPU : 2CORE 3/4HZ
 • دامنه : ۱
 • ساب دامین : ۲
 • دیتابیس : ۲
 • وب سرور : litespeed
 • کشور میزبان : ایران / آلمان / فرانسه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • گواهی نامه SSL

DA1

۰.۷ تومان /دقیقه ای
 • فضای هاست : ۱GB
 • ترافیک : ۱۰GB
 • نوع هارد : NVME
 • کنترل پنل : دایرکت ادمین / سی پنل
 • RAM : 2GB
 • CPU : 2CORE 3/4HZ
 • دامنه : ۱
 • ساب دامین : ۲
 • دیتابیس : ۲
 • وب سرور : litespeed
 • کشور میزبان : ایران / آلمان / فرانسه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • گواهی نامه SSL

DA2

۱.۲ تومان /دقیقه ای
 • فضای هاست : ۳GB
 • ترافیک : ۳۰GB
 • نوع هارد : NVME
 • کنترل پنل : دایرکت ادمین / سی پنل
 • RAM : 2GB
 • CPU : 2CORE 3/4HZ
 • دامنه : ۲
 • ساب دامین : ۳
 • دیتابیس : ۳
 • وب سرور : litespeed
 • کشور میزبان : ایران / آلمان / فرانسه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • گواهی نامه SSL

DA3

۲.۲ تومان /دقیقه ای
 • فضای هاست : ۶GB
 • ترافیک : ۶۰GB
 • نوع هارد : NVME
 • کنترل پنل : دایرکت ادمین / سی پنل
 • RAM : 2GB
 • CPU : 2CORE 3/4HZ
 • دامنه : ۳
 • ساب دامین : ۴
 • دیتابیس : ۴
 • وب سرور : litespeed
 • کشور میزبان : ایران / آلمان / فرانسه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • گواهی نامه SSL

DA6

۴.۶ تومان /دقیقه ای
 • فضای هاست : ۲۰GB
 • ترافیک : ۲۰۰GB
 • نوع هارد : NVME
 • کنترل پنل : دایرکت ادمین / سی پنل
 • RAM : 6GB
 • CPU : 6CORE 3/4HZ
 • دامنه : ۶
 • ساب دامین : ۱۰
 • دیتابیس : ۳۰
 • وب سرور : litespeed
 • کشور میزبان : ایران / آلمان / فرانسه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • گواهی نامه SSL

DA5

۴ تومان /دقیقه ای
 • فضای هاست : ۱۵GB
 • ترافیک : ۱۵۰GB
 • نوع هارد : NVME
 • کنترل پنل : دایرکت ادمین / سی پنل
 • RAM : 4GB
 • CPU : 4CORE 3/4HZ
 • دامنه : ۵
 • ساب دامین : ۸
 • دیتابیس : ۱۰
 • وب سرور : litespeed
 • کشور میزبان : ایران / آلمان / فرانسه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • گواهی نامه SSL

DA4

۳.۳ تومان /دقیقه ای
 • فضای هاست : ۱۰GB
 • ترافیک : ۱۰۰GB
 • نوع هارد : NVME
 • کنترل پنل : دایرکت ادمین / سی پنل
 • RAM : 4GB
 • CPU : 4CORE 3/4HZ
 • دامنه : ۴
 • ساب دامین : ۵
 • دیتابیس : ۸
 • وب سرور : litespeed
 • کشور میزبان : ایران / آلمان / فرانسه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • گواهی نامه SSL

DA4

۳.۳ تومان /دقیقه ای
 • فضای هاست : ۱۰GB
 • ترافیک : ۱۰۰GB
 • نوع هارد : NVME
 • کنترل پنل : دایرکت ادمین / سی پنل
 • RAM : 4GB
 • CPU : 4CORE 3/4HZ
 • دامنه : ۴
 • ساب دامین : ۵
 • دیتابیس : ۸
 • وب سرور : litespeed
 • کشور میزبان : ایران / آلمان / فرانسه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • گواهی نامه SSL

DA5

۴ تومان /دقیقه ای
 • فضای هاست : ۱۵GB
 • ترافیک : ۱۵۰GB
 • نوع هارد : NVME
 • کنترل پنل : دایرکت ادمین / سی پنل
 • RAM : 4GB
 • CPU : 4CORE 3/4HZ
 • دامنه : ۵
 • ساب دامین : ۸
 • دیتابیس : ۱۰
 • وب سرور : litespeed
 • کشور میزبان : ایران / آلمان / فرانسه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • گواهی نامه SSL

DA6

۴.۶ تومان /دقیقه ای
 • فضای هاست : ۲۰GB
 • ترافیک : ۲۰۰GB
 • نوع هارد : NVME
 • کنترل پنل : دایرکت ادمین / سی پنل
 • RAM : 6GB
 • CPU : 6CORE 3/4HZ
 • دامنه : ۶
 • ساب دامین : ۱۰
 • دیتابیس : ۳۰
 • وب سرور : litespeed
 • کشور میزبان : ایران / آلمان / فرانسه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • گواهی نامه SSL

DA9

۷ تومان /دقیقه ای
 • فضای هاست : ۸۰GB
 • ترافیک : ۸۰۰GB
 • نوع هارد : NVME
 • کنترل پنل : دایرکت ادمین / سی پنل
 • RAM : 8GB
 • CPU : 8CORE 3/4HZ
 • دامنه : ۸
 • ساب دامین : ۲۰
 • دیتابیس : ۳۰
 • وب سرور : litespeed
 • کشور میزبان : ایران / آلمان / فرانسه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • گواهی نامه SSL

DA8

۶ تومان /دقیقه ای
 • فضای هاست : ۴۰GB
 • ترافیک : ۴۰۰GB
 • نوع هارد : NVME
 • کنترل پنل : دایرکت ادمین / سی پنل
 • RAM : 6GB
 • CPU : 6CORE 3/4HZ
 • دامنه : ۸
 • ساب دامین : ۲۰
 • دیتابیس : ۳۰
 • وب سرور : litespeed
 • کشور میزبان : ایران / آلمان / فرانسه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • گواهی نامه SSL

DA7

۵.۳ تومان /دقیقه ای
 • فضای هاست : ۳۰GB
 • ترافیک : ۳۰۰GB
 • نوع هارد : NVME
 • کنترل پنل : دایرکت ادمین / سی پنل
 • RAM : 6GB
 • CPU : 6CORE 3/4HZ
 • دامنه : ۸
 • ساب دامین : ۱۲
 • دیتابیس : ۳۰
 • وب سرور : litespeed
 • کشور میزبان : ایران / آلمان / فرانسه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • گواهی نامه SSL

DA7

۵.۳ تومان /دقیقه ای
 • فضای هاست : ۳۰GB
 • ترافیک : ۳۰۰GB
 • نوع هارد : NVME
 • کنترل پنل : دایرکت ادمین / سی پنل
 • RAM : 6GB
 • CPU : 6CORE 3/4HZ
 • دامنه : ۸
 • ساب دامین : ۱۲
 • دیتابیس : ۳۰
 • وب سرور : litespeed
 • کشور میزبان : ایران / آلمان / فرانسه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • گواهی نامه SSL

DA8

۶ تومان /دقیقه ای
 • فضای هاست : ۴۰GB
 • ترافیک : ۴۰۰GB
 • نوع هارد : NVME
 • کنترل پنل : دایرکت ادمین / سی پنل
 • RAM : 6GB
 • CPU : 6CORE 3/4HZ
 • دامنه : ۸
 • ساب دامین : ۲۰
 • دیتابیس : ۳۰
 • وب سرور : litespeed
 • کشور میزبان : ایران / آلمان / فرانسه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • گواهی نامه SSL

DA9

۷ تومان /دقیقه ای
 • فضای هاست : ۸۰GB
 • ترافیک : ۸۰۰GB
 • نوع هارد : NVME
 • کنترل پنل : دایرکت ادمین / سی پنل
 • RAM : 8GB
 • CPU : 8CORE 3/4HZ
 • دامنه : ۸
 • ساب دامین : ۲۰
 • دیتابیس : ۳۰
 • وب سرور : litespeed
 • کشور میزبان : ایران / آلمان / فرانسه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • گواهی نامه SSL

DA12

۱۲ تومان /دقیقه ای
 • فضای هاست : ۲۰۰GB
 • ترافیک : ۲TB
 • نوع هارد : NVME
 • کنترل پنل : دایرکت ادمین / سی پنل
 • RAM : 10GB
 • CPU : 10CORE 3/4HZ
 • دامنه : ۱۰
 • ساب دامین : ۳۰
 • دیتابیس : ۴۰
 • وب سرور : litespeed
 • کشور میزبان : ایران / آلمان / فرانسه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • گواهی نامه SSL

DA11

۹ تومان /دقیقه ای
 • فضای هاست : ۱۵۰GB
 • ترافیک : ۱.۵TB
 • نوع هارد : NVME
 • کنترل پنل : دایرکت ادمین / سی پنل
 • RAM : 10GB
 • CPU : 10CORE 3/4HZ
 • دامنه : ۱۰
 • ساب دامین : ۳۰
 • دیتابیس : ۴۰
 • وب سرور : litespeed
 • کشور میزبان : ایران / آلمان / فرانسه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • گواهی نامه SSL

DA10

۸ تومان /دقیقه ای
 • فضای هاست : ۱۰۰GB
 • ترافیک : ۱TB
 • نوع هارد : NVME
 • کنترل پنل : دایرکت ادمین / سی پنل
 • RAM : 8GB
 • CPU : 8CORE 3/4HZ
 • دامنه : ۱۰
 • ساب دامین : ۲۵
 • دیتابیس : ۴۰
 • وب سرور : litespeed
 • کشور میزبان : ایران / آلمان / فرانسه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • گواهی نامه SSL

DA10

۸ تومان /دقیقه ای
 • فضای هاست : ۱۰۰GB
 • ترافیک : ۱TB
 • نوع هارد : NVME
 • کنترل پنل : دایرکت ادمین / سی پنل
 • RAM : 8GB
 • CPU : 8CORE 3/4HZ
 • دامنه : ۱۰
 • ساب دامین : ۲۵
 • دیتابیس : ۴۰
 • وب سرور : litespeed
 • کشور میزبان : ایران / آلمان / فرانسه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • گواهی نامه SSL

پلن K

۹ تومان /دقیقه ای
 • فضای هاست : ۱۵۰GB
 • ترافیک : ۱.۵TB
 • نوع هارد : NVME
 • کنترل پنل : دایرکت ادمین / سی پنل
 • RAM : 10GB
 • CPU : 10CORE 3/4HZ
 • دامنه : ۱۰
 • ساب دامین : ۳۰
 • دیتابیس : ۴۰
 • وب سرور : litespeed
 • کشور میزبان : ایران / آلمان / فرانسه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • گواهی نامه SSL

پلن L

۱۲ تومان /دقیقه ای
 • فضای هاست : ۲۰۰GB
 • ترافیک : ۲TB
 • نوع هارد : NVME
 • کنترل پنل : دایرکت ادمین / سی پنل
 • RAM : 10GB
 • CPU : 10CORE 3/4HZ
 • دامنه : ۱۰
 • ساب دامین : ۳۰
 • دیتابیس : ۴۰
 • وب سرور : litespeed
 • کشور میزبان : ایران / آلمان / فرانسه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • گواهی نامه SSL