سرور مجازی

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل

پلن ۳

تومان ۳۰۰.۰۰۰ /ماهانه
 • CPU : 6 CORE
 • RAM : 6 GB DDR4
 • STORAGE : 50 GB NVME
 • TRAFFIC : نامحدود
 • IP : به تعداد مورد نیاز
 • محل سرور : آلمان
 • پورت اتصال ۱ گیگابیت

پلن ۲

تومان ۲۸۰.۰۰۰ /ماهانه
 • CPU : 4 CORE
 • RAM : 6 GB DDR4
 • STORAGE : 60 GB NVME
 • TRAFFIC : نامحدود
 • IP : به تعداد مورد نیاز
 • محل سرور : ایران
 • پورت اتصال ۱ گیگابیت

پلن ۱

تومان ۱۴۰.۰۰۰ /ماهانه
 • CPU : 2 CORE
 • RAM : 4 GB DDR4
 • STORAGE : 30 GB NVME
 • TRAFFIC : نامحدود
 • IP : به تعداد مورد نیاز
 • محل سرور : ایران
 • پورت اتصال ۱ گیگابیت

پلن ۶

تومان ۶۰۰.۰۰۰ /ماهانه
 • CPU : 8 CORE
 • RAM : 16 GB DDR4
 • STORAGE : 200 GB NVME
 • TRAFFIC : نامحدود
 • IP : به تعداد مورد نیاز
 • محل سرور : آلمان
 • پورت اتصال ۱ گیگابیت

پلن ۵

تومان ۵۵۰.۰۰۰ /ماهانه
 • CPU : 8 CORE
 • RAM : 12 GB DDR4
 • STORAGE : 100 GB NVME
 • TRAFFIC : نامحدود
 • IP : به تعداد مورد نیاز
 • محل سرور : آلمان
 • پورت اتصال ۱ گیگابیت

پلن ۴

تومان ۳۸۰.۰۰۰ /ماهانه
 • CPU : 6 CORE
 • RAM : 8 GB DDR4
 • STORAGE : 90 GB NVME
 • TRAFFIC : نامحدود
 • IP : به تعداد مورد نیاز
 • محل سرور : ایران
 • پورت اتصال ۱ گیگابیت